ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1. Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Edelweiss Ökoservice Kft. által alkalmazott adatvédelmi- és adatkezelési elveket, amelyet a társaság, mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő), magára nézve kötelező erővel ismer el.

2. A Tájékoztató a www.edelweiss-os.eu honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adat kezelésének elveit tartalmazza.

3. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

4. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

5. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

6. Ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

II. Fogalommeghatározások

7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

8. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Adatkezelő:
Edelweiss Ökoservice Kft. (székhely: 1163 Budapest, Cziráki utca 24-32., cégjegyzékszám: 01-09-304123, adószám:10835449-2-42).

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, elsődlegesen létesítményüzemeltetést és különféle higiéniai szolgáltatásokat végez, és ezen tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja az általa üzemeltetett Honlapon keresztül Szolgáltatásainak elérhetőségét.

9. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

10. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozó lehet:

11. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.edelweiss-os.eu vagy www.edelweiss-os.hu URL- alatt elérhető honlap.

12. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon.

13. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatások után érdeklődik, ajánlatot kérés ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

14. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

III. A kezelt Személyes adatok köre

15. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapokon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat:
név, e-mail cím, telefonszám

16. Amennyiben a Felhasználó Adatkezelő részére e-mailt (pl. ajánlatkérés) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

 

IV. Az Adatkezelők által kezelt további adatok köre

17. Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A Honlap látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:

  • Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a honlap nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.
  • Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használja fel weboldalunk.
  • Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például esetleges személyes beállításokat.

A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára.

 

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

18. Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelések célja:

a) online tartalomszolgáltatás;
b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából;
c) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása;
d) a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele) statisztikák, elemzések készítése;
g) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
h) a Felhasználók jogainak védelme;
i) az Adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítése.

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

19. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

20. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

21. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint az általa megadott adatainak (pl. név, telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

22. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az átláthatóság elvére figyelemmel, a mindenkor hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

23. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
24. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

25. Adatkezelők a nekik megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
26. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjukban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjtenek.
27. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

28. Az Adatkezelő az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
29. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbítanak.
30. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
VII. Az Adatkezelések időtartama

31. A kapcsolatfelvétel (regisztráció) során megadott Személyes adatok automatikusan törlődnek, amennyiben a Felhasználó a kapcsolatfelvétel céljától függetlenül 6 hónapon keresztül inaktív.
32. Külön kérésre lehetőség van az adatok rendszerből való azonnali törlésére.

33. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

34. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz azonosítható.

 

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

35. A Felhasználó kérheti, hogy bármelyik Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők, amennyiben elérhető regisztrációs felület adott esetben.

Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatkezeles@edelweiss-os.eu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet.
A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekintik hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen azonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekintik hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is azonosítsák.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő bármelyike által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

36. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését, módosítását, vagy törlését. Ilyen igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

IX. Adatfeldolgozás

37. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően nem vesz igénybe fentebb Adatfeldolgozót

 

X. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

38. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 

XI. Jogérvényesítési lehetőségek

39. Bármilyen, Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő munkatársai is az adatkezeles@edelweiss-os.eu e-mail címen.

40. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhat.
41. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2019. április 16.